UROCZYSTOŚĆ NADANIA GIMNAZJUM NR 2 W KUTNIE IMIENIA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO I WRĘCZENIA SZTANDARU

 

     „Jestem wyznawcą zasady, że ten, kto nie szanuje

i nie ceni przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości

ani nie ma prawa do przyszłości”.

J. Piłsudski

 

Po przeszło rocznych przygotowaniach, których celem było przybliżenie gimnazjalistom sylwetki przyszłego patrona, nastąpił wreszcie moment nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego i wręczenia sztandaru.

Uroczystość odbyła się w dniu 07. 11. 2003 roku. Rozpoczęła ją o godz. 900 Msza Święta celebrowana w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Kutnie. Nabożeństwo w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników gimnazjum zostało odprawione przez proboszcza parafii ks. prałata Jana Dobrodzieja. W trakcie homilii ks. proboszcz nawiązał do patriotycznej działalności Patrona, zwrócił też uwagę na rolę patriotycznego wychowania w życiu młodego człowieka.

Po mszy uroczystości przeniosły się do budynku gimnazjum. Zaproszonych gości na sali gimnastycznej witali uczniowie, wręczając im Biuletyn Informacyjny zawierający wiadomości na temat historii szkoły, związków J. Piłsudskiego z Kutnem a także podjętych działań związanych z nadaniem imienia.

O godzinie 1030 rozpoczęła się część oficjalna uroczystości, którą poprowadzili uczniowie: Agnieszka Materka z kl. III h i Adam Szafrański z kl. III c.

Słowa powitania wygłosił dyrektor gimnazjum, pan Juliusz Sieradzon, kierując je do zgromadzonych. Znaleźli się wśród nich: przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciele kuratorium oświaty, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, osoby współpracujące ze szkołą, rodzice, nauczyciele, pracownicy placówki i przede wszystkim uczniowie.

 

 

 

 

Następnie głos zabrała Agnieszka Materka, która w swym przemówieniu będącym fragmentem pracy konkursowej Katarzyny Oswald, przedstawiła J. Piłsudskiego jako „osobowość nieprzeciętną, niezwykle kontrowersyjną, pełną sprzeczności, a przez to właśnie fascynującą”.

W dalszej części uroczystości głos zabrał dyrektor, pan J. Sieradzon. Przemawiając do zebranych, nawiązał do historii szkoły, działalności Patrona.

„Decyzją Rady Miasta Kutno w 1999 r. gmach szkoły przejęło Gimnazjum nr 2. Wraz z budynkiem przejęliśmy także długoletnią, chlubną tradycję tej placówki oświatowej. Kadra pedagogiczna szkoły podstawowej pozostała w gimnazjum, uczą się w nim absolwenci „dwójki”. Duch Piłsudskiego, duch rzetelnej pracy i patriotyzmu, zaangażowania dla ojczyzny i regionu trwa w tych starych murach, toteż wyrazem szacunku dla przeszłości i pełnego odwagi spojrzenia w przyszłość, jest dzisiejsza uroczystość nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Witaj Marszałku po raz trzeci w tych murach, tym razem w Gimnazjum nr 2.” – powiedział dyrektor gimnazjum, pan J. Sieradzon.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było przekazanie przez pana Andrzeja Bieńka, Przewodniczącego Rady Miasta Kutno, aktu nadania szkole imienia i wręczenie dokumentu dyrektorowi gimnazjum. Z kolei pan dyrektor złożył go na ręce delegacji uczniowskiej. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Magdalena Rosiak, odbierając akt, powiedziała:  

„W imieniu całej społeczności uczniowskiej – dziękujemy.

Przyrzekamy godnie czcić imię naszego Patrona.”

 

 

Poświęcenia sztandaru szkoły dokonał ks. prałat Jan Dobrodziej. Oficjalne przekazanie sztandaru dyrektorowi przypadło w udziale panu Zbigniewowi Burzyńskiemu, Prezydentowi Miasta Kutno.

W dalszej części rozpoczęła się ceremonia przekazania pocztowi sztandarowemu nowego symbolu szkoły, a następnie jego prezentacja. Tę najbardziej honorową funkcję uczniowską w szkole po raz pierwszy pełnili: Karolina Rozkosz, Piotr Horzycki, Adrianna Kaźmierczak – uczniowie klasy II e.

Po tej celebrze odbyło się nie mniej uroczyste ślubowanie uczniów, w którym młodzież zobowiązała się, że będzie:

·  Sztandaru swego strzec.

·  Uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi.

·  Wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność.

·  Strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły.

Następnie głos zabrali: przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka i wicemarszałka województwa łódzkiego, prezydent m. Kutno, wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi, dyrektor PZU SA w Kutnie, przewodnicząca Rady Rodziców, przedstawiciel związków zawodowych nauczycieli.

W wystąpieniach podkreślano trafny wybór Józefa Piłsudskiego na patrona, jednocześnie składano Dyrekcji, Pedagogom życzenia satysfakcji w pracy zawodowej z młodzieżą a gimnazjalistom dobrych wyników w nauce i godnego reprezentowania gimnazjum.

Po przemówieniach zabrzmiał odśpiewany po raz pierwszy hymn szkoły „Rozejrzyj się”.

„Pójdziemy drogą, którą wyznaczył Piłsudski

przez naszą Szkołę zachowanych cnót:

Odwagi i dla Polski pracy

To winien jest Dziadkowi każdy wnuk” 

Słowa pieśni napisane przez Jonasza Fryza, ucznia klasy II e dały wiele powodów do wzruszeń wszystkim zebranym. Muzyka do hymnu została skomponowana przez pana Jarosława Domagałę.

Artystycznym dopełnieniem szkolnego święta był montaż słowno – muzyczny pt. „Życie i działalność Józefa Piłsudskiego”. W tejże części wystąpili uczniowie klas III:

 

 

W dalszej kolejności dyrektor, pan J. Sieradzon, zaprosił gości i nauczycieli do obejrzenia wystawy „Dzieje szkoły i jej patrona” przygotowanej przez nauczycieli-bibliotekarzy Szkolnego Centrum Informacji Bibliotecznej i Medialnej.

 

 

 

 

 Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem sponsorowanym przez Radę Rodziców działającą przy Gimnazjum nr 2. W trakcie spotkania wszyscy mieli możliwość podzielenia się z zebranymi swoimi wrażeniami.

         Ten listopadowy piątek na długo pozostanie w pamięci obecnych na ceremonii.  

         W przygotowaniu uroczystości brali udział: pani Anita Lemańska, pani Anna Wiśniewska, pani Jolanta Andrysiak, pani Ewa Andryszczak-Pawłowska, pani Jadwiga Byczek, pani Renata Chodorowska, pani Ewa Hinz, pan Robert Małachowski, pani Katarzyna Narkiewicz, pani Bogumiła Rozkosz, pan Jacek Saramonowicz, pani Małgorzata Sieradzon, pani Elżbieta Sobieszek.

 

Opracowanie: mgr Anita Lemańska i mgr Anna Wiśniewska