ARYSTOTELES W KUTNIE

ARYSTOTELES W KUTNIE

     Od 2 listopada 2010 roku w Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie przez dwa lata wdrażany będzie projekt „Arystoteles w Kutnie” realizowany przez Miasto Kutno współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 Mottem projektu jest jedna z sentencji Arystotelesa:

„ Człowiek wykształcony i nieuk różnią się od siebie jak żywy i martwy”.

 

     Główne założenie projektu dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Do realizacji celu zostaną wykorzystane m.in. opracowane przez wykwalifikowanych nauczycieli m.in. autorskie programy rozwijające kompetencje kluczowe. Oferta dla uczniów jest bardzo bogata. Projekt przewidział bowiem przeprowadzenie:

  • dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz specjalistycznych,

  • zajęć z zakresu doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej,

  • dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

  • zajęć w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Ponadto zakłada udział uczniów w wycieczkach edukacyjnych, wycieczkach do zakładów pracy oraz
w projektach.

     Realizacja projektu pozwala również na wdrożenie „programu i narzędzi do nowoczesnego zarządzania szkołą” obejmującego elektroniczny dziennik lekcyjny, co umożliwi rodzicom stały wgląd w postępy swoich dzieci.

     Dzięki projektowi znacząco poszerzyła się szkolna oferta edukacyjna, która adresowana jest zarówno do uczniów uzdolnionych jak i tych, którzy z różnych przyczyn nie potrafią sprostać wymaganiom.

Możliwość uczestniczenia w zajęciach zapewnia uczniom pełny rozwój kompetencji kluczowych oraz sukcesy edukacyjne i egzaminacyjne. Pozwala także na wyrównanie szans edukacyjnych naszej młodzieży.

 

 HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „ARYSTOTELES W KUTNIE”

 

ZAJĘCIA W ZAKRESIE DORADZTWA I PORADNICTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE KOMUNIKACJA JĘZYKOWA
– JĘZYK NIEMIECKI

ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNA -  EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
Z ELEMENTAMI GRY W SCRABBLE

 

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE - ZAJĘCIA Z FIZYKI

 

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE - ZAJĘCIA Z BIOLOGII

 

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE
UTALENTOWANY MATEMATYK KUTNOWSKI

 

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE - SZTUKA I MATEMATYKA

 

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE - KOŁO MŁODEGO EUROPEJCZYKA

 

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE - ZAJĘCIA Z CHEMII